ΜΕΛΕΤΕΣ

Μελέτες Ενεργητικής & Παθητικής Πυροπροστασίας

Σύμφωνα με την Υ.Α.5905/Φ15/839 για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης ή επαγγελματικού εργαστηρίου απαιτείται Εγκεκριμένη Μελέτη Πυροπροστασίας και Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας. Αναλαμβάνουμε, εσωτερικά ή σε συνεργασία με αρμόδιους και έμπειρους Μηχανολόγους, την εκπόνηση της Μελέτης Πυροπροστασίας της επιχείρησής σας.

Leave a comment

index.php