ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

  Σε αυτό τον τομέα της ιστοσελίδας μας, θα βρείτε το μεγαλύτερο μέρος, των σχετικών με την πυρασφάλεια, νόμων, διατάξεων και ευρωπαϊκών οδηγιών καθώς και τα πιστοποιητικά μας…

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Νόμοι του Κράτους και Υπουργικές Αποφάσεις.

Τα αρχεία είναι σε μορφή .DOC & .PDF. Εάν δεν έχετε Adobe Acrobat Reader, κάντε κλικ εδώ για να τον κατεβάσετε.

ΥΠΑΝ Ιούν/08 :: Α.Π.15325/0871
Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες…

ΦΕΚ 0258Α/06 :: Ν.3511/2006
Αναδιοργάνωση Πυροσβεστικού Σώματος & άλλες διατάξεις…

 ΦΕΚ 0090Β/06 :: Υ.Α.01589/0104

Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές Εγκ/σεις…

ΦΕΚ 1218Β/05 :: Υ.Α.17230/0671
Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. 618/43/05 περί προϋποθέσεων διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασιών συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης…

ΦΕΚ 0068Α/05 :: Ν.3325/2005
Περί ιδρύσεως & λειτουργίας Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών, Εργαστηριακών εγκαταστάσεων & άλλες διατάξεις …

ΦΕΚ 0052Β/05 :: Υ.Α.00618/0043
Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης…

ΦΕΚ 0652Β/03 :: Υ.Α.27120/1290
Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 2002/50/ΕΚ για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 1999/36/ΕΚ σχετικά με το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση …

ΦΕΚ 1626Β/01 :: Υ.Α.14132/0618
Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 1999/36/ΕΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη νεώτερη Οδηγία 2001/12/ΕΚ (παράρτημα V) για προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο σχετικά με το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση …

ΦΕΚ 0696Β/00 :: Υ.Α.05577/0142
Αναγνώριση της ΑΕ Lloyds Register of Shipping & Industrial Services ως φορέα ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων και δοχείων πίεσης…

ΦΕΚ 0987Β/99 :: Υ.Α.16289/0330
Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ…

ΦΕΚ 1028Β/95 :: Υ.Α.32787/2597
Τροποποίηση της Υ.Α. 19846/79 περί εφοδιασμού των αυτοκινήτων οχημάτων και τρικύκλων μοτοσυκλετών με πυροσβεστήρες...

ΦΕΚ 0101Β/94 :: Υ.Α.01737/Φ17.4/32
Αναγνώριση της ΑΕ ΕΒΕΤΑΜ ως φορέα ελέγχου δοχείων πίεσης…

ΦΕΚ 0962Β/94 :: Υ.Α.14761/Φ17.4/305
Αναγνώριση της BUREAU VERITAS ως φορέα ελέγχου δοχείων πίεσης…

ΦΕΚ 0363Β/88 :: Υ.Α.Β11492/1590
Περί Συσκευών Πίεσης…

ΦΕΚ 0847Β/86 :: Υ.Α.03021/19/6
Περιορισμός πιστοποιητικών και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις…

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ.374/1988 & τις Υ.Α.58185/2474/91, Υ.Α.81813/5428/93, Υ.Α.54229/2498/94 & Υ.Α.33940/750/98

Τα αρχεία είναι σε μορφή .DOC & .PDF. Εάν δεν έχετε Adobe Acrobat Reader, κάντε κλικ εδώ για να τον κατεβάσετε.

Προεδρικό Διάταγμα :: 71/1988
Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι Διατάξεις εν ισχύ του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος.

Τα αρχεία είναι σε μορφή .DOC & .PDF. Εάν δεν έχετε Adobe Acrobat Reader, κάντε κλικ εδώ για να τον κατεβάσετε.

ΦΕΚ 0545Β/07 :: Π.Δ.12/2007
Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων…

ΦΕΚ 0276Β/07 :: Π.Δ.08γ/2007
Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα & κατάργηση των Π.Δ. 01/1978,08/1997,08α/2002 & 08β/2004

ΦΕΚ 0817Β/03 :: Π.Δ.11/2003
Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σε λυόμενες στεγασμένες κατασκευές με εύκαμπτο περίβλημα (τέντα)…

ΦΕΚ 0844Β/02 :: Π.Δ.10/2002
Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής…

ΦΕΚ 1459Β/00 :: Π.Δ.09/2000
Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις…
ΦΕΚ 0155Β/96 :: Π.Δ.07/1996
Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών…

ΦΕΚ 0150Β/96 :: Π.Δ.06/1996
Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες…

ΦΕΚ 0387Β/91 :: Π.Δ.05/1991
Καθορισμός διάρκειας ισχύος των βεβαιώσεων Πυρασφαλείας… 

ΦΕΚ 0724Β/87 :: Π.Δ.04/1987
Μέτρα πρόληψης πυρκαγιών σε οικόπεδα και λοιπούς κάλυπτους χώρους που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε κατοικημένες περιοχές…

ΦΕΚ 0020Β/81 :: Π.Δ.03/1981
Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αίθουσες συγκέντρωσης κοινού (Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 03α/81, 03β/83, 03γ/95 & 03δ/95 Πυρ/κές Διατάξεις και ισχύει)…

ΦΕΚ 0100Β/79 :: Π.Δ.02/1979
Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε ξενοδοχειακά καταλύματα (Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 02α/1981, 02β/1982 & 02γ/1983 Πυροσβεστικές Διατάξεις και ισχύει)…

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα αρχεία είναι σε μορφή .DOC & .PDF. Εάν δεν έχετε Adobe Acrobat Reader, κάντε κλικ εδώ για να τον κατεβάσετε.

Οδηγία ΕΚ :: 2001/02/EC
Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 1999/36/ΕΚ περί
Μεταφερόμενου Εξοπλισμού υπό Πίεση...

Οδηγία ΕΚ :: 1999/36/EC
Σχετικά με το Μεταφερόμενο Εξοπλισμό υπό Πίεση …

Οδηγία ΕΚ :: 2002/50/EC
Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 1999/36/ΕΚ περί
Μεταφερόμενου Εξοπλισμού υπό Πίεση …

Οδηγία ΕΚ :: 1998/85/EC
Τροποποίηση της οδηγίας 1996/98/ΕΚ σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων… 

Οδηγία ΕΚ :: 1997/23/EC
Οδηγία για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση …

Leave a comment

index.php