Κατασκευές Συστημάτων Πυροπροστασίας

Δικτύων πυρόσβεσης νερού & αφρού

Συστήματα πυρόσβεσης με βάση το νερό

Περιγραφή

Τα Συστήματα πυρόσβεσης/κατάσβεσης υγρού τύπου, χρησιμοποιούν ως μέσο κατάσβεσης το νερό, το οποίο διαχέεται απευθείας επάνω στην φωτιά, μέσω ενός σταθερού δικτύου σωληνώσεων. Υπάρχουν τέσσερις κύριοι τύποι συστημάτων με βάση το νερό που κατασκευάζουμε. Ο εκτιμώμενος κίνδυνος του υπό προστασία χώρου και φυσικά το τι είναι αυτό που θα κατασβέσουμε, καθορίζει τον τύπο συστήματος που χρειάζεστε.

Συστήματα υγρού τύπου με νερό υπό πίεση

Αφορά την πλειονότητα των συστημάτων που κατασκευάζονται. Το σύστημα αντιπυρικής προστασίας αποτελείται από ένα σταθερό δίκτυο σωλήνων με νερό υπό πίεση, που παρέχεται από μια αξιόπιστη πηγή όπως τα υδροδοτικά δίκτυα των πόλεων, αντλητικό πυρόσβεσης κ.λπ. Θερμοευαίσθητοι αυτόματοι καταιονιστήρες (sprinklers), κατανεμημένοι σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα εγκατάστασης, χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση της πυρκαγιάς. Όταν εκδηλωθεί η φωτιά, η συσκευή ανίχνευσης δηλαδή η αμπούλα με το εύτηκτο υγρό (που βρίσκεται στην κεφαλή του sprinkler), ενεργοποιείται, επιτρέποντας την ελεύθερη ροή του νερού. Κατά την λειτουργία, τα sprinklers διανέμουν το νερό πάνω από μια συγκεκριμένη περιοχή για να περιορίσουν την εξάπλωση ή να σβήσουν τη φωτιά. Καθώς το νερό ξεκινάει να ρέει μέσω του δικτύου σωλήνων, ενεργοποιείται ο διακόπτης ροής (flow switch) ο οποίος με την σειρά του, ενεργοποιεί τον συναγερμό, ώστε να ενημερωθούμε άμεσα ότι το σύστημα λειτουργεί. Από την θερμότητα, ενεργοποιούνται μόνο τα sprinklers (ανεξάρτητα από το πλήθος αυτών), που βρίσκονται άμεσα πάνω ή δίπλα από την εστία, ελαχιστοποιώντας τη ζημία του νερού. Δεδομένου ότι το σύστημα σωληνώσεων είναι συνήθως υπό πίεση με νερό, η θερμοκρασία του συστήματος σωληνώσεων πρέπει να διατηρείται άνω των 4°C, ώστε να αποκλείεται ο κίνδυνος φραγής των σωληνώσεων ή δημιουργίας μηχανικών βλαβών λόγω παγετού.

Τυπικοί χώροι εγκατάστασης αυτόματου συστήματος με sprinkler

 • Χώροι αποθηκών
 • Ηλεκτρομηχανολογικοί χώροι (χωρίς την παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος)
 • Χώροι στάθμευσης οχημάτων

Συστήματα διπλής ενέργειας (Preaction system)

Τα συστήματα αυτά απαιτούν για την λειτουργία τους, ένα ανεξάρτητο σύστημα ανίχνευσης που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα σταθερό δίκτυο σωλήνων με sprinkler. Το σύστημα ανίχνευσης μπορεί να είναι υδραυλικό, πνευματικό ή ηλεκτρικό και μπορεί να ενεργοποιείται από ανιχνευτές καπνού, θερμότητας, ανιχνευτές φλόγας, beam detectors, aspiration system ή ακόμα και χειροκίνητα π.χ. με κομβίο ενεργοποίησης. Τα συστήματα ανίχνευσης ενεργοποιούνται συνήθως νωρίτερα, πριν από τα sprinklers και δίνουν συναγερμό. Τα συστήματα διπλής ενέργειας (preaction) συστήματα εποπτεύονται συνήθως με αέρα υπό πίεση. Ο σκοπός της εποπτείας είναι η παρακολούθηση της ακεραιότητας του συστήματος. Αν ένα sprinkler σπάσει ή ενεργοποιηθεί ή σπάσει μια σωλήνα του δικτύου σωληνώσεων, θα μειωθεί η πίεση του αέρα εντός των σωληνώσεων και ένας συναγερμός θα ηχήσει. Θα υπάρξει επίσης συναγερμός λόγω ανεπαρκούς τροφοδότησης του δικτύου με αέρα.

Υπάρχουν διάφορα είδη συστημάτων Preaction.

1. Non-Interlock
– Μια αυτόματη βαλβίδα ελέγχου ροής ύδατος προς τον κλάδο υδροδότησης των sprinklers (βαλβίδα deluge) ενεργοποιείται, είτε από την λειτουργία ενός sprinkler ή την ενεργοποίηση του συστήματος ανίχνευσης. Το νερό, τότε διοχετεύεται στις σωληνώσεις και ρέει από το ανοικτό sprinkler (εάν έχει ανοίξει).
2. Single-Interlock
– Το σύστημα πυρανίχνευσης ενεργοποιεί την αυτόματη βαλβίδα ελέγχου ροής ύδατος προς τον κλάδο υδροδότησης των sprinklers (βαλβίδα deluge), επιτρέποντας στο νερό να εισρεύσει στο δίκτυο σωληνώσεων. Ωστόσο, εάν τα sprinklers δεν έχουν ενεργοποιηθεί το νερό παραμένει στο δίκτυο, έως ότου να αναπτυχθεί επαρκής θερμοκρασία, ώστε να λειτουργήσουν, διανέμοντας το νερό πάνω από την συγκεκριμένη περιοχή για να περιορίσουν την εξάπλωση ή να σβήσουν τη φωτιά. Ταυτόχρονα, με την ενεργοποίηση ενός sprinkler, αποστέλλεται σήμα στον πίνακα ελέγχου, που ενημερώνει για την απώλεια πίεσης του αέρα, από το δίκτυο.
3. Double-Interlock
– Για να εισρεύσει το νερό στο δίκτυο σωλήνων, απαιτείται η εντολή προς την βαλβίδα deluge, να προέλθει από την παράλληλη ενεργοποίηση του συστήματος πυρανίχνευσης και να υπάρχει απώλεια πίεσης του αέρα μέσα από το δίκτυο σωλήνων (λόγω λειτουργίας ενός sprinkler). Τότε μόνο, ενεργοποιείται η πυρόσβεση.

Τυπικοί χώροι εγκατάστασης αυτόματου συστήματος διπλής ενέργειας (Preaction system)

 • Data Rooms
 • Control Rooms
 • Χώροι με ευαίσθητο εξοπλισμό
 • Χώρους όπου το νερό θα μπορούσε να βλάψει τον υπό προστασία εξοπλισμό

Σύστημα τύπου Deluge

Τα συστήματα τύπου Deluge, χρησιμοποιούνται σε χώρους υψηλού κινδύνου, όπου μπορεί να υπάρξει ταχεία εκδήλωση/εξάπλωση πυρκαγιάς. Στους χώρους αυτούς είναι καταλληλότερο να εγκατασταθούν συστήματα ολικής κατάκλισης με sprinkler ή water mist. Το σύστημα τύπου Deluge, αποτελείται από ένα σύστημα πυρανίχνευσης (συνήθως αποτελείται από ανιχνευτές θερμότητας), το δίκτυο σωληνώσεων με sprinkler ανοικτού τύπου (χωρίς π.χ. αμπούλα) και μια αυτόματη βαλβίδα ελέγχου ροής ύδατος προς τον κλάδο υδροδότησης των sprinklers (βαλβίδα deluge). Όταν το σύστημα πυρανίχνευσης ενεργοποιηθεί, η βαλβίδα deluge, ανοίγει και το νερό εισρέει άμεσα και με πίεση στο δίκτυο και διαχέεται από όλα τα sprinklers, στην φωτιά. Το σύστημα αυτό, έχει το μειονέκτημα ότι σε περίπτωση λανθασμένης ενεργοποίησης, μπορεί να προκληθεί ζημιά, αφού τα sprinkler είναι ανοικτού τύπου.

Τυπικοί χώροι εγκατάστασης αυτόματου συστήματος τύπου Deluge

 • Μετασχηματιστές
 • Χώροι με παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος (ΓΠΧΤ, πίνακες κλπ.)
 • Λέβητες

Συστήματα ξηρού τύπου χωρίς νερό υπό πίεση

Ένα σύστημα με sprinklers, ξηρού τύπου χωρίς νερό υπό πίεση, όπως και τα άλλα συστήματα που αναφέρονται παραπάνω, είναι αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με sprinkler που λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα ή άζωτο, εντός του δικτύου σωληνώσεων, αντί για νερό υπό πίεση. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, το sprinkler λειτουργεί, ο υπό πίεση αέρας διαφεύγει και ανοίγει η βαλβίδα ελέγχου (όταν η πίεση πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο όριο ασφαλείας) επιτρέποντας την ροή του νερού. Την ίδια στιγμή, δίνεται και σήμα συναγερμού στο κέντρο ελέγχου. Το σύστημα προτείνεται όταν το δίκτυο των σωλήνων, υπόκειται σε περιβάλλον με θερμοκρασίες παγετού.

Τυπικοί χώροι εγκατάστασης συστήματος ξηρού τύπου χωρίς νερό υπό πίεση

 • Εγκαταστάσεις ή χώροι που υπόκεινται σε παγετό (αφορά περιοχές με θερμοκρασίες κάτω των 4°C
Συστήματα πυρανίχνευσης, ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων και ανίχνευσης Μονοξειδίου του Άνθρακα (CO) σε χώρους στάθμευσης (γκαράζ) / Χώρους φορτοεκφορτώσεων / Αποθήκες

Συστήματα Πυρανίχνευσης

Ένα σύστημα πυρανίχνευσης/συναγερμού αποτελείται από έναν αριθμό συσκευών που συνεργάζονται, ώστε να ενημερωθούμε έγκαιρα, μέσω οπτικών και ηχητικών συσκευών όταν παρουσιαστεί καπνός, φωτιά, μονοξείδιο του άνθρακα ή άλλες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως εκρηκτικά αέρια.
Η πυρανίχνευση μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα από ανιχνευτές καπνού ή/και θερμότητας ή μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί μέσω χρήσης συσκευών ενεργοποίησης συναγερμού πυρκαγιάς, όπως κομβία. Ο ηχητικός και οπτικός συναγερμός μεταδίδεται συνήθως είτε από φαροσειρήνες, είτε από ξεχωριστά ηχητικά και οπτικά μέσα. Κάποιες φορές από κάποιο ηχείο ακούγεται μια ειδοποίηση, που ακολουθείται από ένα φωνητικό μήνυμα εκκένωσης η οποία προειδοποιεί τους ανθρώπους μέσα στο κτίριο π.χ. να μην χρησιμοποιούν το ασανσέρ.
Αφού αποφασιστεί ο σκοπός και ο τύπος της πυρανίχνευσης που θα εγκατασταθεί - συνήθως με αναφορά στα ελάχιστα επίπεδα προστασίας που ορίζουν τα πρότυπα, η νομοθεσία, οι ασφαλιστικές υπηρεσίες ή/και άλλες αρχές - ο μελετητής αναλαμβάνει την ορθή τοποθέτηση των στοιχείων που συνολικά θα αποτελούν το σύστημα πυρανίχνευσης. Υλικά και συσκευές που κατασκευάζονται ειδικά για τους σκοπούς αυτούς επιλέγονται διαμέσου τυποποιημένων μεθόδων εγκατάστασης κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού. Το EN 54 είναι το πρότυπο που εφαρμόζεται υποχρεωτικά στον σχεδιασμό και στην κατασκευή των προϊόντων στην Ευρωπαϊκή ένωση.

Συστήματα ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων

Στην καθημερινότητα, με τον όρο «διαρροή αερίου» αναφερόμαστε σε μια διαρροή φυσικού αερίου ή άλλου εκρηκτικού αερίου από ένα αγωγό ή άλλη συσκευή αποθήκευσης, σε χώρο όπου το αέριο δεν θα έπρεπε να είναι. Επειδή λοιπόν, τα εύφλεκτα αέρια, μπορούν να εκραγούν όταν υπάρχει φλόγα ή σπινθηρισμός, με επικίνδυνες συνέπειες, εγκαθιστούμε συστήματα ανίχνευσης των αερίων αυτών. Εκτός από την πρόκληση κινδύνων πυρκαγιάς και έκρηξης, μια διαρροή μπορεί να είναι επιβλαβής για τη βλάστηση, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων δέντρων και μπορεί να απελευθερώσει ισχυρά αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.

Συστήματα ανίχνευσης Μονοξειδίου του Άνθρακα (CO) σε χώρους στάθμευσης (γκαράζ) / Χώρους φορτοεκφορτώσεων / Αποθήκες

Τα καυσαέρια των οχημάτων είναι μια σημαντική πηγή παραγωγής μονοξειδίου του άνθρακα, ένα τοξικό αέριο που συχνά αναφέρεται ως σιωπηλός δολοφόνος. Σε όλους τους κλειστούς χώρους, όπου το μονοξείδιο του άνθρακα μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την ζωή, είναι υποχρεωτικό να έχουμε ένα σύστημα εξαερισμού, ώστε να υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός αλλαγών του αέρα στο χώρο, ανά ώρα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ανεμιστήρων εξαερισμού, που συχνά λειτουργούν συνεχώς για να εξασφαλιστεί ότι ο κίνδυνος ελαχιστοποιείται. Οι χώροι που διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο για συγκέντρωση αερίου του Μονοξειδίου του Άνθρακα (CO), είναι οι κλειστοί χώροι στάθμευσης, χώροι φορτοεκφόρτωσης, χώροι συντήρησης μηχανών εσωτερικής καύσης και αποθήκες. Επιπλέον, χώροι όπου εγκαθίστανται κινητήρες εσωτερικής καύσης, λέβητες κ.α. είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι.

Συστημάτων κατάσβεσης με Aerosol και Αέρια όπως 3M™ Novec™ 1230 Fire Protection Fluid, CO2 και άλλα

Τα αυτόματα συστήματα κατάσβεσης, ελέγχουν και κατασβήνουν πυρκαγιές, χωρίς ανθρώπινη παρουσία. Τα συνηθέστερα κατασβεστικά υλικά εφαρμογής των αυτόματων συστημάτων κατάσβεσης είναι οι γεννήτριες αερολύματος (Aerosol Generators) και κατασβεστικά Αέρια όπως 3M™ Novec™ 1230 Fire Protection Fluid, CO2 και άλλα πολλά, ενώ υπάρχουν και ειδικά πρότυπα για το καθένα. Όταν οι φωτιές κατασβένουν στην αρχή τους, η ζημιά είναι ελάχιστη. Μια στατιστική μας ενημερώνει ότι: «το 93% όλων των θανάτων από πυρκαγιές συμβαίνουν τη στιγμή που η φωτιά έχει προχωρήσει πέρα από τα αρχικά στάδια». Τα συστήματα διαφέρουν, λόγω των πολλαπλών εφαρμογών τους. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, τα αυτόματα συστήματα κατάσβεσης εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες: Προκατασκευασμένα και μη.

 • Συστήματα κατάσβεσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χώρου ή/και της εφαρμογής πιο συχνά χρησιμοποιούνται για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις. Τέτοια συστήματα, για παράδειγμα, εγκαθίστανται σε πλοία ή σκάφη, οχήματα, Server, Data & Control rooms, Η/Μ χώρους, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, πίνακες, αποθήκες, χώρους αρχείων, πινακοθήκες, γραμμές παραγωγής κα.
 • Τα προκατασκευασμένα συστήματα αφορούν την εγκατάσταση τυποποιημένων προϊόντων, που έχουν προδιαγραφεί για συγκεκριμένη χρήση, χωρίς την ανάγκη να εκπονηθεί μελέτη εφαρμογής. Τα πιο κοινά, είναι τα συστήματα ξηράς κόνεως (αυτόματοι πυροσβεστήρες οροφής), με εφαρμογή σε χώρους όπως οικιακά λεβητοστάσια, δεξαμενές καυσίμων, ξυλουργεία κλπ.

Εξ ορισμού λοιπόν, ένα αυτόματο σύστημα κατάσβεσης μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Το σύστημα κατάσβεσης αποτελείται από δύο κυρίως μέρη, το σύστημα έγκυρης ανίχνευσης και το μέσο κατάσβεσης. Η ανίχνευση επιτυγχάνεται με μηχανικά ή ηλεκτρικά μέσα. Η μηχανική ανίχνευση χρησιμοποιεί εύτηκτους συνδέσμους ή θερμοευαίσθητα καλώδια ή σωλήνες. Αυτού του τύπου οι ανιχνευτές έχουν σχεδιαστεί για την ανίχνευση μιας συγκεκριμένης θερμοκρασίας και την ενεργοποίηση μίας εντολής (π.χ. ρελέ αυτοματισμού, μηχανισμός συγκράτησης κλείστρου, πυροκροτητής κλπ.). Η ηλεκτρικά ενεργοποιούμενη πυρανίχνευση χρησιμοποιεί ανιχνευτές κατάλληλους για την ανίχνευση π.χ. θερμοκρασίας, καπνού, φλόγας ή συστήματα αναρρόφησης και ανάλυσης του αέρα, που συνδέονται συνήθως με έναν πίνακα πυρανίχνευσης/κατάσβεσης που ελέγχει την ενεργοποίηση ή μη της κατάσβεσης. Πολλές φορές υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και χειρισμού ενώ πάντα είναι εφικτή και η τοπική χειροκίνητη ενεργοποίηση. Το κατασβεστικό υλικό αποθηκεύεται συνήθως σε δοχείο ή δοχεία (φιάλες ή γεννήτριες) που απελευθερώνουν το υλικό όταν δεχτούν την εντολή από το σύστημα πυρανίχνευσης/κατάσβεσης. Στην περίπτωση των αερίων το κατασβεστικό υλικό διοχετεύεται στον χώρο μέσω σωληνώσεων υψηλής πίεσης (SCH40) και καταλήγουν στον χώρο, μέσω ειδικά σχεδιασμένων ακροφυσίων. Ο τύπος του ακροφυσίου είναι συγκεκριμένος, ανάλογα με την εφαρμογή, το υλικό κλπ. Σε αντίθεση με τα κατασβεστικά αέρια και υγρά, οι γεννήτριες αερολύματος, τοποθετούνται μέσα στον χώρο, χωρίς σωληνώσεις και εκτονώνονται απευθείας.

Συστήματα Τοπικής Εφαρμογής εστιατορίων με Wet Chemical ή ξηράς κόνεως

O κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αποδεικνύεται να είναι ένας πολύ κοινός και σοβαρός εχθρός για την σύγχρονη επιχείρηση εστίασης. Μια πυρκαγιά σε μια κουζίνα οφείλεται γενικά στην ανάφλεξη/καύση του μαγειρικού ελαίου. Ωστόσο, το λάδι μαγειρέματος και τα λίπη καίγονται σε σχετικά υψηλή θερμοκρασία και επομένως μόλις εκδηλωθεί μια φωτιά είναι δύσκολο να σβήσει. Προσθέτοντας σε αυτό, οι ανοιχτές φλόγες, οι καυτές επιφάνειες μαγειρέματος και το περιβάλλον με μεγάλη περιεκτικότητα σε λιπαρά βοηθούν τη φωτιά της κουζίνας να εξαπλωθεί γρήγορα, απειλώντας ακόμα περισσότερο την επιχείρηση και το προσωπικό της. Με στόχο την προστασία των σύγχρονων κουζινών από τέτοιους κινδύνους εγκαθιστούμε ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΩΝ. Τα συστήματα αυτά αναπτύσσονται και σχεδιάζονται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ή και το NFPA. Είναι υποχρεωτικό για όλες τις εμπορικές κουζίνες στα ξενοδοχεία, τα ινστιτούτα, τα εστιατόρια και τα σχολεία κλπ.

Σχεδιασμός συστήματος:

Το σύστημα Τοπικής Εφαρμογής/κατάσβεσης εστιατορίων έχει σχεδιαστεί για να παρέχει πυροπροστασία σε χοάνες εξαερισμού και τις μαγειρικές εστίες ή/και συσκευές.
Το βασικό σύστημα αποτελείται από ένα δοχείο με υγρό χημικό στοιχείο (Wet Chemical) ή ξηρής σκόνης, αισθητήρες θερμοκρασίας, καλώδιο ανίχνευσης θερμότητας, πίνακας ελέγχου, ακροφύσια, σωληνώσεις κλπ.
Το σύστημα παρέχει αυτόματη ενεργοποίηση με δυνατότητα χειροκίνητης ενεργοποίησης μέσω ενός απομακρυσμένου σταθμού ή κομβίου χειροκίνητης έλξης.
Το σύστημα μπορεί επίσης να απενεργοποιήσει άλλες συσκευές κατά την ενεργοποίηση του συστήματος, εάν είναι απαραίτητο για παράδειγμα την τροφοδοσία αερίου, τον εξαερισμό κλπ.
Πρόσθετος εξοπλισμός, όπως απομακρυσμένος χειροκίνητος σταθμός έλξης, μηχανικές και ηλεκτρικές βαλβίδες αερίου, διακόπτες πίεσης, ηλεκτρικοί διακόπτες και εξαρτήματα όπως συναγερμοί, προειδοποιητικές λυχνίες κ.λπ. μπορούν να ενσωματωθούν στο σύστημα.

Καθώς εντοπίζεται η πυρκαγιά, ο Πίνακας Ελέγχου ενεργοποιεί το δοχείο με το κατασβεστικό υλικό, το οποίο διαμέσου ενός κατάλληλα κατασκευασμένου δικτύου σωλήνων και ειδικών ακροφυσίων, διαχέεται άμεσα πάνω στην φωτιά για να την σβήσει.

Φόρμα ενδιαφέροντος

Σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στο φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας. Εφόσον συνεχίσετε την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε την χρήση cookies.